foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
(82) 572 58 98
inspektorat@wlodawa.pinb.gov.pl

PINB Włodawa

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włodawie

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynikające z art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:


1. przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana - na rzecz innego podmiotu /art. 40 ust. 2/,
2. przyjmowanie zawiadomień od inwestorów odnośnie zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę /art. 41 ust. 4/,
3. przyjmowanie zawiadomień od inwestorów w sprawie zmiany kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego /art. 44 ust. 1/,
4. wydawanie decyzji nakazujących rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub bez wymaganego zgłoszenia /art. 48, art. 49b/,
5. prowadzenie postępowań w sprawie legalizacji samowoli budowlanych /art. 49/,
6. wydawanie postanowień w sprawie wstrzymania robót budowlanych realizowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia /art. 50/,
7. wydawanie decyzji będących konsekwencją wstrzymania robót budowlanych /art. 51/-
decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu lub jego części , lub decyzja nakazująca wykonanie określonych czynności w celu doprowadzenia zrealizowanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem,
8. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę /art. 54, 55 i 57 ust. 4/,
9. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego /art. 59/,
10. przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy /art. 59a - art. 59g/,
11. wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, będącego w nieodpowiednim stanie technicznym /art. 62 ust.3/,
12. przeprowadzanie kontroli w zakresie utrzymania obiektów budowlanych i w wyniku tego wydawanie stosownych decyzji w sprawie:
- usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym /art. 66/,
- nakazania rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub nie wykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia /art. 67 ust.1/,
- nakazania opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem /art. 68/,
13. prowadzenie postępowań dotyczących samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części /art. 71a/,
14. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie przyczyn powstania katastrofy budowlanej /art. 74 i art. 75/,
15. wnioskowanie, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej budownictwie,
16. egzekwowanie obowiązków wynikających z orzeczeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z  2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późniejszymi zm.).

 

Adres

     Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego we Włodawie
 
     Al. Józefa Piłsudskiego 64 (II Piętro)
22-200 Włodawa
tel. 82 572 58 98
fax. 82 545 10 19
 e-mail: inspektorat@wlodawa.pinb.gov.pl
 
Godziny pracy:
 od poniedziałku do piątku
7.15 - 15.15
 
 

Mapa dojazdu